Algemene voorwaarden en Betalingsvoorwaarden

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Bedrijfscoaching

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.beplovink.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk voor Psychosociale Therapie en bedrijfscoaching. Onder aan deze pagina vindt u het document wat ik in de praktijk gebruik.

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk voor Psychosociale Therapie en bedrijfscoaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk voor Psychosociale Therapie en bedrijfscoaching. Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk voor Psychosociale Therapie en Bedrijfscoaching te mogen claimen of te veronderstellen.

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Bedrijfscoaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Praktijk voor Psychosociale Therapie en Bedrijfscoaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beplovink.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.       

Betalingsvoorwaarden van deze behandelovereenkomst van www.beplovink.nl

Artikel 1Alle bepalingen van de wet WGBO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2 Een afspraak met de NVPA therapeut dient bij verhindering door de cliënt 24 uur voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging wordt het consult in rekening gebracht, deze kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

Artikel 3 De door de therapeut toegezonden declaratie behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4 Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5 Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6 Is binnen veertien dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening niet voldaan, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van deze maatregel zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 7 Voor het treffen van maatregelen in overeenstemming met artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht van de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zo veel mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden. U kunt altijd overleggen met uw praktijkhouder.

De overeenkomst die ik in mijn praktijk gebruik kunt u hier inzien en eventueel uitprinten en ondertekenen en meenemen naar het intakegesprek standaard behandelingsovereenkomst NVPA

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,
Waarmee kan ik je helpen?